Giá trị cốt lõi

Để “chinh phục tầm cao”, NTC xây dựng một hệ thống “nền móng” vô cùng vững chắc, tạo nên bản sắc công ty với 5 yếu tố

CẦU THỊ HƯỚNG THƯỢNG

Lắng nghe và không ngừng học hỏi
Nghĩ đến những điều lớn hơn
Vì các mục đích tốt đẹp
Không ngừng học tập và phát triển
Tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp

TRÁCH NHIỆM CHUYÊN NGHIỆP

Có trách nhiệm với sự tín nhiệm mà tổ chức đã dành cho mình
Cam kết thực hiện và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình
Tôn trọng tài sản và quyền sở hữu của chủ tài sản
Tôn trọng phẩm giá của người khác
Tham gia vào các hoạt động có liên quan một cách tích cực
Là một công dân có trách nhiệm

TRUNG THỰC THẲNG THẮNG

Chính xác trong thông tin
Chính trực trong kinh doanh
Thẳng thắn trong trao đổi
Đối xử công bằng

ĐAM MÊ QUYẾT LIỆT

Tin tưởng vào công việc
Cần cù , sáng tạo & nhiệt tình trong công việc
Quyết tâm theo đuổi nghành nghề
Quyết liệt trong hành động
Làm đến cùng việc cần phải làm
Từ bỏ những việc cần phải bỏ

ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ

Quan điểm 
Sự thấu hiểu
Sự tin tưởng
Làm gương
Đoàn kết

Sản phẩm